English

Contact Us

ร้องเรียนการบริการ/ทุจริต


ข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

ผู้แจ้งร้องเรียนจะต้องกรอก เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ - สกุล และ E-mail address ของตนเองอย่างถูกต้อง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน*
- - - -
 
ชื่อ*
 
นามสกุล*
 
E-mail*

ร้องเรียนการบริการ/ทุจริตเกี่ยวกับเรื่องใด

เลือกประเภทการร้องเรียน
ข้อความร้องเรียน